Florida Keys 17 - A white egret on the beach in Marathon Key Florida